ISTORIJA
UAB „Agaras“ ilgą priešistorę turinti įmonė. Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, 1991 m., buvo nupirkti senos siuvyklos pastatai. Siuvykla tuo metu veikė nepelningai, nenaudojamų pastatų buvo daug, bendrovės savininkai Petras ir Leta Vainorai, patys būdami statybininkai, pertvarkė siuvyklos pastatus, kad galėtų atidaryti ūkininkų krautuvėlę. Pastebėję savo komercinius sugebėjimus ir paklausos mastą, 1992 m. nusprendė pradėti gyvų gyvulių eksportą. Pagrindinės eksporto šalys tuo metu buvo Latvija, Estija, Lenkija. 1993 m., trečiaisiais veiklos metais, įmonės pasiekė 16 mln. litų metinę apyvartą. 1994 m., Lietuvoje apribojus gyvų gyvulių ekspor tą, UAB „Agaras“ dar kar tą perorganizavo įmonės veiklą ir pradėjo plėtoti skerdimo verslą. 1999 m. buvo atidaryta viena iš moderniausių skerdyklų Lietuvoje. 2003 m. po SAPARD projekto duris atvėrė nauja moderni skerdykla su valymo įrenginiais. Per dešimtmetį nuo naujosios skerdyklos veiklos pradžios, UAB „Agaras“ pastatė 4000 m3 skystų srutų rezervuarą ir flotatorių, pastatytas naujas išpjaustymo cechas, įdiegta nauja mėsos išpjaustymo linija, modernizuotas šaldymo ūkis, statoma biojėgainė, kurios pagamintos elektros ir šilumos energijos pakaks visoms ūkio reikmėms aprūpinti. Perorientavus UAB „Agaras“ pagrindinę veiklą į mėsos gamybą ir realizavimą, darbuotojų skaičius ir pardavimų apyvarta kasmet tik auga.

 
DABARTIS
Nuo mažų ambicijų užtikrinti šeimai gerovę, UAB „Agaras“ išaugo į vieną iš didžiausių Lietuvos šviežios mėsos gamintojų ir pardavėjų. Lyderiaujančias pozicijas pasiekė išlaikydama įmonės tradicines vertybes ir garantuodama lankstų gamybos procesą. Sukurta kompanijos struktūra yra orientuota į klientų poreikių tenkinimą bei efektyvų visos įmonės valdymą. Šie faktoriai leidžia sėkmingai konkuruoti Europos Sąjungos, Rusijos ir kitų šalių rinkose. Šeimos verslo koncepcija, kai visiems svarbiausiems įmonės padaliniams vadovauja artimiausi šeimos nariai, leidžia priimti teisingus sprendimus ir rasti išeitis iš įvairių situacijų. Siekdami užtikrinti įmonės stabilumą ir augimą, UAB „Agaras“ remiasi ilgalaikių prekybinių santykių su patikimais partneriais sukūrimu, personalo profesionalumu bei kokybišku kiekvieno užsakymo užbaigtumu.
 
VIZIJA
UAB „Agaras“ yra viena iš lyderiaujančių kompanijų Lietuvos šviežios mėsos rinkoje. Įmonės tikslas – atrasti naujas pasaulio rinkas ir užimti jose tvirtas pozicijas.
 
MISIJA
UAB „Agaras“ nuosekliai stiprina verslo koncepciją, suteikia savo klientams paslaugas, atitinkančias jų specifinius poreikius. Nuolatinis organizacinių ir gamybos technologinių procesų vystymas leidžia užtikrinti profesionalų klientų aptarnavimą ir tausoti gamtą. Įmonės prioritetai yra orientuoti į maksimalų procesų kokybės užtikrinimą, patikimo partnerio vardo išlaikymą ir stiprinimą, atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą ir draugišką aplinkai veiklą.

VERTYBĖS
 • Lojalumas – mes vertiname tęstinumą ir iškilus pirmai problemai neskubame nutraukti santykių, o ieškome kompromisų;
 • Patikimumas – mes visada vykdome savo pažadus;
 • Lankstumas – mes įgyvendiname net ir specifinius klientų poreikius;
 • Bendradarbiavimas - mes konstruktyviai komunikuojame įmonės viduje ir palaikome grįžtamąjį ryšį su klientais;
 • Atsakomybė – esame socialiai atsakingi tiek savo klientams, tiekėjams ir darbuotojams, tiek gamtai ir aplinkai, kurioje dirbame;
 • Kokybė – mūsų įmonės pagrindas ir siekiamybė.
 
ĮMONĖS KOKYBĖS IR APLINKOS APSAUGOS POLITIKA
UAB „Agaras“ aplinkos apsaugos vizija – nuolat mažinti neigiamą įmonės veiklos poveikį aplinkai. Aukščiausioji vadovybė prisiima atsakomybę už bendrovės veiklos daromą poveikį aplinkai ir įsipareigoja: 
 • Vykdyti veiklą, laikantis atitinkamų aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų normatyvinių dokumentų, kurie galioja Lietuvos Respublikoje.
 • Sukurti ir prižiūrėti aplinkos apsaugos vadybos sistemą, užtikrinančią LST EN ISO 14001 reikalavimų vykdymą.
 • Siekti nuolatinio aplinkos apsaugos būklės gerinimo.
 • Formuoti padaliniams tikslus ir uždavinius aplinkos apsaugos politikos įgyvendinimui.
 • Ugdyti bendrovės darbuotojų atsakomybę už švarią aplinką.

Švari aplinka ne tik mums, bet ir ateities kartoms!