Prekių pirkimo - pardavimo taisyklės

Šios taisyklės atnaujintos: 2022-06-01

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendrąsias naudojimosi interneto parduotuve „Agaras“, elektroninis adresas https://www.agaras.lt/ (toliau – E-parduotuvė) sąlygas bei šalių tarpusavio teises ir pareigas, kai asmuo registruojasi E-parduotuvėje, renkasi, užsako E-parduotuvėje siūlomas prekes, taip pat kitais būdais naudojasi E-parduotuve. Toliau Pirkėjas ir Pardavėjas kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi.

1.2. Pardavėjo informacija: UAB „Agaras“, juridinio asmens kodas 154742821, adresas Agaro g. 5, Balandiškių k. Pabiržės sen., Biržų r. sav. LT-41385, Lietuva, duomenys kaupiami ir tvarkomi VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre (toliau – Pardavėjas).

1.3. Pirkėjas – bet kuris asmuo, besinaudojantis E-parduotuve (toliau – Pirkėjas). Pirkėjas – vartotojas yra fizinis asmuo, sulaukęs 18 metų, ketinantis įsigyti iš Pardavėjo prekių asmeniniams, šeimos ar ūkio poreikiams tenkinti, su verslu ar profesija nesusijusiais tikslais. Tam tikros Taisyklių nuostatos yra taikomos tik Pirkėjams-vartotojams (tai aiškiai nurodoma Taisyklėse). Pirkėjas – verslininkas yra fizinis ar juridinis asmuo, ketinantis įsigyti iš Pardavėjo prekių su verslu ar profesija susijusiais tikslais.

1.4. Pirkėjo asmens duomenys tvarkomi kaip nurodyta Pardavėjo privatumo politikoje.

1.5. Prekės apima bet kokias Pardavėjo parduodamas prekes ir su jomis susijusias paslaugas. Dalis Pardavėjo siūlomų prekių yra maisto prekės, tai yra produktai, kurių galiojimo terminas yra trumpas, įskaitant ir tuos produktus, kurie turi būti laikomi šaldytuve pagal gamintojo nustatytą temperatūrinį režimą. Šiose Taisyklėse, sąvoka „prekės“ reiškia visas Pardavėjo siūlomas prekes (tai yra maisto ir ne maisto prekes).

1.6. Prekyba vykdoma iš Lietuvos Respublikos teritorijos.

1.7. Užsiregistruodamas ir (ar) pateikdamas užsakymą Pirkėjas patvirtina, jog jis turi teisę pirkti E-parduotuvėje, tai yra atitinka Taisyklėse ir teisės aktuose nurodomus reikalavimus, taikomus prekių įsigijimui.

1.8. Jei Pirkėjas E-parduotuve naudojasi iš esmės pažeisdamas Taisykles, bando pakenkti E-parduotuvės ar Pardavėjo stabiliam ir (ar) saugiam darbui, Pardavėjas, atsižvelgdamas į Taisyklių pažeidimo mastą, pobūdį, trukmę, pavyzdžiui, kiek laiko Pirkėjas nevykdo įsipareigojimų, ar toks nevykdymas yra tyčinis, pasikartojantis, turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi E-parduotuvės paslaugomis ar panaikinti Pirkėjo registraciją. Pardavėjas ribojimų netaikys dėl mažareikšmių pažeidimų. Pardavėjas, atsižvelgdamas į E-parduotuvės sistemos techninius pajėgumus, turi teisę riboti registruotų Pirkėjų skaičių.

1.9. Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti E-parduotuvės veiklą, taip pat negarantuoja, kad E-parduotuvė veiks visą laiką bei be trukdžių. Tačiau tai nepanaikina Pardavėjo atsakomybės ar įsipareigojimų pagal sudarytas pirkimo – pardavimo sutartis.

1.10. Įvykus nenugalimos jėgos aplinkybėms (tokioms kaip, pavyzdžiui, gaisras, valstybės institucijų veiksmai, ekstremalios padėties/ karantino paskelbimas, kariniai veiksmai ar pilietiniai neramumai, ataka prieš Pardavėjo naudojamas elektroninės sistemas, įskaitant tas kurias valdo Pardavėjo paslaugų teikėjai, ir pan.), Pardavėjas turi teisę sustabdyti sudarytos sutarties įvykdymą iki nenugalimos jėgos aplinkybių išnykimo, apie tai pranešdamas Pirkėjui. Jei Pirkėjui vėlesnis sutarties įvykdymas yra neaktualus, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo apie tai pranešdamas Pardavėjui. Jei, egzistuojant nenugalimos jėgos aplinkybėms, galima vykdyti patvirtintus užsakymus, visos teisės ir pareigos, susijusios su tokiais užsakymais, išlieka galioti.

2. TAISYKLIŲ PRIVALOMUMAS IR KEITIMAS

2.1. Taisyklės yra teisiškai privalomas dokumentas. Taisyklės yra pagrindas konkrečioms prekių pirkimo-pardavimo sutartims (toliau – Pirkimo – pardavimo sutartis) sudaryti ir vykdyti. Pirkėjui patvirtinus užsakymą, Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos Pirkimo – pardavimo sutarties dalimi.

2.2. Pirkėjas prekes gali įsigyti tik susipažinęs su Taisyklėmis ir įsipareigojęs jų laikytis. Su galiojančia Taisyklių redakcija Pirkėjas gali susipažinti E-parduotuvėje. Pirkėjas su Taisyklėmis turi susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu, prieš patvirtindamas užsakymą. Kai Pirkėjas nepritaria Taisyklėms (ar daliai jų), jis negali užsakyti prekių ir sudaryti Pirkimo – pardavimo sutarties.

2.3. Pardavėjas gali keisti Taisykles, jei pasikeičia Pardavėjo verslo praktika (pavyzdžiui, veiklos vykdymo sąlygos, veiklos geografija, prekių asortimentas, kainodara), taip pat, jei Taisyklių pakeitimai būtini dėl pasikeitusių teisės aktų ar valstybės institucijų nurodymų. Apie Taisyklių pakeitimus Pirkėjai informuojami pranešimu E-parduotuvėje. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo E-parduotuvėje ir taikomi tik užsakymams, atliktiems po Taisyklių pakeitimo. Jei Pirkėjas nesutinka su Taisyklių pakeitimais, jis turi neteikti naujų užsakymų. Jei Pirkėjas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo teikia naujus užsakymus, laikoma, kad jis sutinka su Taisyklių pakeitimais.

2.4. Pardavėjas nebus laikomas atsakingu ir neprisiima rizikos, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis. Atsižvelgiant į tai, kad Pirkėjui tokia susipažinimo galimybė buvo suteikta, Pardavėjas laikomas tinkamai įvykdžiusiu savo informavimo pareigas.

3. PIRKĖJO REGISTRACIJA IR PRISIJUNGIMO DUOMENYS

3.1. Pirkėjas registraciją E-parduotuvėje atlieka užpildydamas registracijos anketą, tai yra suvesdamas anketoje pažymėtą būtiną informaciją ir savo nuožiūra užpildydamas informaciją, kuri pažymėta kaip neprivaloma. Pardavėjas saugumo ar įstatymų numatytų pareigų užtikrinimo tikslais gali prašyti atlikti patvirtinimus, susijusius su Pirkėjo paskyra, pavyzdžiui, paprašyti patvirtinti telefono numerį ar pan.

3.2. Registruotam Pirkėjui sukuriama viena individuali E-parduotuvės paskyra, per kurią jis gali teikti užsakymus bei juos valdyti, taip pat dalyvauti Pardavėjo apklausose ar tyrimuose.

3.3. Pirkėjas atsako už tai, kad jo registracijos metu pateikti ir vėliau paskyroje esantys duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Draudžiama registruotis, naudojantis svetimais duomenimis, taip pat atlikti užsakymus, naudojantis svetima paskyra.

3.4. Pirkėjas privalo saugoti prisijungimo duomenis tokiu būdu, kad jų nesužinotų tretieji asmenys, taip pat nedelsdamas atnaujinti ar pakeisti savo informaciją ir (ar) duomenis savo paskyroje, jei šie pasikeitė. Pardavėjas visada laikys, jog Pirkėjo pateikti duomenys yra teisingi ir išsamūs. Pardavėjas nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius duomenis ar tinkamai ir laiku neatnaujino pasikeitusių duomenų.

3.5. Pirkėjui pateikus neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis, Pardavėjas turi teisę neregistruoti Pirkėjo E-parduotuvėje, panaikinti jo registraciją ar apriboti galimybę E-parduotuvėje teikti užsakymus, kaip registruotam Pirkėjui. Panaikinus Pirkėjo paskyrą, Pirkėjas gali prekes įsigyti kaip neregistruotas Pirkėjas, jei jis atitinka šių Taisyklių sąlygas.

3.6. Pirkėjas turi teisę keisti, pildyti registracijos duomenis ar panaikinti savo registraciją. Norėdamas panaikinti savo paskyrą Pirkėjas gali ją ištrinti pats, jei tai padaryti leidžia E-parduotuvės funkcionalumai ar kreipiasi į Pardavėją elektroniniu paštu siuntos@agaras.lt. Panaikinęs registraciją, Pirkėjas netenka galimybės naudotis E-parduotuve kaip registruotas Pirkėjas, tačiau gali ja naudotis kaip neregistruotas Pirkėjas, pagal Taisyklių reikalavimus. Jei, po registracijos panaikinimo bet kuriuo pagrindu, Pirkėjas iš naujo užsiregistruoja E-parduotuvėje, jam sukuriama nauja paskyra ir senosios duomenys nėra atstatomi.

3.7. Pirkėjas yra atsakingas už registracijos duomenų ir prisijungimo duomenų slaptumą, sudėtingumą bei jų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus užsakymus ar kt.), kurie E-parduotuvėje atliekami prisijungus su Pirkėjo duomenimis. Jei E-parduotuve naudojasi ir užsakymus teikia trečiasis asmuo, prisijungęs su Pirkėjo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju ir Pirkėjui tenka visos iš tokių veiksmų atsiradusios pareigos, reikalavimai, atsakomybė.

3.8. Praradus prisijungimo duomenis, Pirkėjas privalo nedelsiant apie tai informuoti Pardavėją elektroniniu paštu. Taip pat, jei Pirkėjas turi galimybę, jis privalo pasikeisti prisijungimo duomenis savo paskyroje. Pardavėjas nebus atsakingas už žalą, padarytą Pirkėjui, tretiesiems asmenims prisijungus prie E-parduotuvės ir atliekant užsakymus, pasinaudojus Pirkėjo duomenimis, išskyrus atvejus, kai žala kilo dėl netinkamo Pardavėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo, neužtikrinant E-parduotuvės sistemos tinkamos apsaugos.

4. PREKIŲ UŽSAKYMAS IR PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

4.1. E-parduotuvėje įsigyti prekes gali tiek registruoti, tiek ir neregistruoti Pirkėjai, pateikdami užsakymą.

4.2. Užsakymas E-parduotuvėje teikiamas suformuojant prekių krepšelį ir užpildant reikalingus užsakymo duomenis. Jei prekes įsigyti nori neregistruotas Pirkėjas, užsakyme jis turi nurodyti duomenis, kurie pažymėti kaip privalomi užsakymo pateikimui.

4.3. Konkrečių prekių Pirkimo – pardavimo sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia E-parduotuvėje prekių užsakymą, patvirtina susipažinimą su Taisyklėmis, Taisyklėse nustatyta tvarka atlieka apmokėjimą ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Pardavėjas išsiunčia patvirtinimą apie užsakymo priėmimą. Patvirtinus užsakymą, Pardavėjas dės maksimalias pastangas jį įvykdyti ir užsakymas gali būti neįvykdytas ar įvykdytas iš dalies tik išimtinais atvejais. Susidarius tokiai situacijai Pardavėjas nedelsiant susisieks su Pirkėju, paaiškins jam užsakymo nevykdymo (dalinio vykdymo) priežastis ir nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo informavimo, grąžins Pirkėjui sumokėtus pinigus ir atlygins Pirkėjo patirtus, pagrįstus nuostolius. Pirkėjui sutikus, vietoje užsakytos prekės jam gali būti pateikiama kita prekė. Jei kita prekė yra brangesnė, nei užsakyta prekė, Pirkėjas, prieš perduodant tokią prekę apie tai yra informuojamas, ir turi padengti kainų skirtumą. Jei Pirkėjas nesutinka padengti kainų skirtumo, Pardavėjas tokios prekės Pirkėjui neperduos ir grąžins Pirkėjo sumokėtus pinigus, kaip nustatyta šiame punkte.

4.4. Pirkimo – pardavimo sutartis sudaroma kiekvienam Pirkėjo užsakymui, o jos kopija saugoma Pardavėjo, jo pasirinktu būdu. Pateikus užsakymą Pirkėjas negalės jo papildyti. Norėdamas užsakyti papildomų prekių, Pirkėjas turi pateikti naują užsakymą.

4.5. Sudarydamas Pirkimo – pardavimo sutartį Pirkėjas įsipareigoja sumokėti prekių kainą ir priimti užsakytas prekes, o Pardavėjas – perduoti užsakytas prekes Pirkėjui.

4.6. Pirkimo – pardavimo sutartis galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo. Pirkimo – pardavimo sutartis laikoma įvykdyta kai Pirkėjas visiškai sumoka už prekes ir prekės perduodamos Pirkėjui Taisyklių nustatyta tvarka.

5. PREKIŲ KAINA IR APMOKĖJIMO TVARKA

5.1. Prekių kainos E-parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, su įskaičiuotu pridėtinės vertės mokesčiu.

5.2. Į prekių kainą neįskaičiuota prekių pristatymo kaina ir papildomų, iš Pardavėjo atskirai užsakomų paslaugų, kaina. Prekių pristatymo paslauga ir kitos paslaugos yra mokamos, nebent būtų aiškiai nurodoma kitaip.

5.3. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis užsakymo pateikimo metu. Galutinė Pirkėjo mokėtina prekių kaina parodoma užsakymo pabaigoje, prieš Pirkėjui atliekant apmokėjimą. Jei Pirkėjas nesutinka su galutine prekės kaina, jis negali tęsti prekių užsakymo.

5.4. Pardavėjo nurodytoms prekėms gali būti taikomas minimalus prekių krepšelis – tai yra, minimalus privalomas užsakyti prekių skaičius ar minimali suma, už kurią privaloma užsakyti prekių. Taikomo minimalaus prekių krepšelio informacija parodoma E-parduotuvėje. Nesurinkus minimalaus prekių krepšelio Pirkėjas negali užsakyti prekių.

5.5. Pirkėjas atsiskaito už prekes, apmokėdamas visą prekių kainą iš anksto pavedimu, per elektroninės bankininkystės ar mokėjimo sistemą (tokiu atveju mokėjimas vykdomas pagal mokėjimo sistemos valdytojo taisykles), ar per PayPal sistemą.

5.6. Užsakymas pradedamas vykdyti ir prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti, kai Pardavėjas gauna patvirtinimą apie Pirkėjo atliktą apmokėjimą.

5.7. Prekių pirkimo dokumentai, užsakymo informacija, PVM sąskaitos – faktūros Pirkėjui pateikiami elektroniniu paštu. Šie elektroniniai pirkimo dokumentai galioja be Pardavėjo ar (ir) Pirkėjo parašo.

6. PREKIŲ ATSIĖMIMAS IR PREKIŲ PRISTATYMAS

6.1. Pirkėjas įsigytas prekes gali atsiimti pats, Pardavėjo prekybos vietose arba užsakyti mokamą prekių pristatymo Pirkėjui paslaugą. Prekių pristatymo būdai skelbiami E-parduotuvėje. Pirkėjas pristatymo būdą iš jam siūlomų variantų pasirenka, teikdamas užsakymą, iki užsakymo apmokėjimo.

6.2. E-parduotuvės prekės pristatomos visoje Lietuvoje. Prekių pristatymo mokesčio dydis nurodomas E-parduotuvėje prekių užsakymo pateikimo momentu.

6.3. Prekių atsiėmimas Pardavėjo prekybos vietoje yra nemokamas. Dėmesio: prekes galima atsiimti tik Pardavėjo fizinėse prekybos vietose. Atsiėmimas partnerių prekybos vietose negalimas. Paruošus prekę atsiėmimui, Pirkėjas telefonu ir (ar) elektroniniu paštu informuojamas apie galimybę ją atsiimti. Prekė laikoma perduota Pirkėjui pasirašius prekių perdavimo dokumentus (sąskaitą ar pan.) arba Pirkėjui atsiėmus prekę iš siuntų atsiėmimo terminalo (paštomato), jei siunta jam buvo perduota tokiu būdu.

6.4. Prekių pristatymo tvarka:

6.4.1. Apie tikslią prekių pristatymo datą, laiką ar jo intervalą Pirkėjas informuojamas telefonu ir (ar) elektroniniu paštu. Tokią informaciją gali teikti tiek Pardavėjas, tiek kurjeris (siuntimo paslaugų teikėjas);

6.4.2. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu. Pirkėjas privalo nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas tuo adresu jas priėmęs asmuo. Jei prekių pristatymo metu Pirkėjas negali atsiimti prekių, jis turi galimybę paprašyti kurjerio palikti prekes siuntų atsiėmimo terminale (paštomate), tačiau siuntų atsiėmimo terminale (paštomate) negalima palikti maisto prekių. Tuo atveju, kai Pirkėjas pats negali atsiimti prekių, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui;

6.4.3. Jei sutartu pristatymo laiku ir 5 (penkias) minutes po jo Pirkėjo nėra jo nurodytu adresu, prekės laikomos nepristatytomis dėl Pirkėjo kaltės. Jei prekės Pirkėjo prašymu buvo paliktos siuntų atsiėmimo terminale (paštomate) ir Pirkėjas neatsiėmė prekių per nurodytą saugojimo laikotarpį, prekės laikomos nepristatytomis dėl Pirkėjo kaltės;

6.4.4. Pirkėjas turi prekes atsiimti pats arba užtikrinti, kad prekių pristatymo adresu būtų asmuo, atitinkantis visus prekių įsigijimui taikomus reikalavimus. Prekė laikoma perduota ją pristačius Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu ir prekę priėmusiam asmeniui pasirašius prekių pristatymo dokumente.

6.5. Perduodant prekes Pirkėjo ar jas atsiimančio asmens prašoma patvirtinti tapatybę (pateikiant galiojantį asmens dokumentą), taip pat gali būti prašoma pateikti Pirkėjui atsiųstą užsakymo informaciją.

6.6. Jei prekės pristatyti neįmanoma dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjo, jo atstovo ar prekių gavėjo nėra pristatymo adresu, su Pirkėju neįmanoma susisiekti, Pirkėjas nurodė neteisingą pristatymo adresą, Pirkėjas pateikė melagingą informaciją, Pirkėjas neatsiėmė prekių iš siuntų atsiėmimo terminalo (paštomato) per nurodytą saugojimo laikotarpį):

6.6.1. Maisto prekės pakartotinai nesiunčiamos, už prekes sumokėti pinigai negrąžinami;

6.6.2. Kitos (ne maisto) prekės siunčiamos tik, jei Pirkėjas per 14 (keturiolika) dienų, nuo prekių atsiėmimo dienos, papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą. Pirkėjui neatlikus mokėjimo, kitos (ne maisto) prekės pakartotinai nesiunčiamos, o už prekes sumokėti pinigai grąžinami Pirkėjui pavedimu, per 5 (penkias) darbo dienas, išskaičiavus prekių pristatymo, saugojimo ir grąžinimo mokestį. Tokiu atveju Pardavėjas gali išskaičiuoti visą prekių užsakymo pateikimo metu galiojusio dydžio pristatymo mokestį, neatsižvelgiant į taikytas nuolaidas. Tokia teise Pardavėjas gali pasinaudoti dėl to, kad prekių pristatymo paslaugas teikia trečiasis asmuo, už kurio paslaugas Pardavėjas moka ir tais atvejais, kai Pirkėjui suteikiama teisė nemokėti už prekių pristatymą.

6.7. Nustačius siuntos išorinės pakuotės pažeidimą (maisto prekių atveju – kai nepažeista pakuotės dalis užtikrinti maisto prekės saugumą), tačiau nenustačius prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimo, Pirkėjas privalo tai pažymėti pristatymo dokumente ar informuoti Pardavėją elektroniniu paštu, per 1 (vieną) dieną nuo prekių pristatymo. Tokiu atveju laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje pakuotėje, tačiau prekių pristatymas įvykdytas tinkamai.

6.8. Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi prekių kokybės, ir (ar) asortimento neatitikimą, Pirkėjas negali priimti tokių prekių. Apie atsisakymą priimti prekę ir rastus pažeidimus Pirkėjas privalo pažymėti prekių pristatymo dokumente ar informuoti Pardavėją elektroniniu paštu, per 1 (dieną) nuo prekių pristatymo, pridedant prekių nuotraukas. Tokiu atveju, pinigai už nekokybiškas ar asortimento neatitinkančias prekes grąžinami per 14 (keturiolika) dienų nuo informavimo apie nepriimtas prekes.

6.9. Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi prekių kiekio neatitikimą Pirkėjas gali priimti prekes, tačiau apie prekių trūkumą privalo pažymėti prekių pristatymo dokumente ar informuoti Pardavėją elektroniniu paštu, per 1 (dieną) nuo prekių pristatymo, pridedant prekių nuotraukas. Pinigai už trūkstamas prekes grąžinami per 14 (keturiolika) dienų nuo informavimo.

6.10. Pirkėjui priėmus siuntą be pastabų laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje ir tinkamos kokybės, kiekio ar asortimento. Tuo atveju, jeigu prekių trūkumai, atsiradę ne dėl Pirkėjo kaltės, paaiškėtų vėliau, Pirkėjas nepraranda teisės pasinaudoti prekių kokybės garantija.

6.11. Prekes užsakant kitam asmeniui, pavyzdžiui, kaip dovaną, Pirkėjas užtikrina, kad šiam iš laiku būtų perduota informacija apie prekių pristatymo sąlygas, įskaitant prekių pristatymo laiką.

6.12. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nepateikiamos ar pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

7. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA

7.1. Visų E-parduotuvėje parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad E-parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais kriterijais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus, išskyrus atvejus, kai skirtumai ir neatitikimai yra sukelti Pardavėjo ar su juo susijusių trečiųjų asmenų veiksmų arba neveikimo. Nuotraukoje esančios prekės pakuotė, kita ženklinimo informacija ir bendras informacijos išdėstymas gali skirtis nuo realios prekės ir jos etiketėje pateiktos informacijos. Ant prekės pakuotės nurodoma informacija yra išsamesnė ir gali šiek tiek skirtis nuo informacijos, nurodomos E-parduotuvėje pateiktų prekių aprašymuose. Rekomenduojame perskaityti ir vadovautis ant prekės pakuotės esančia informacija.

7.3. Maisto prekėms taikomas ant prekės nurodytas tinkamumo naudoti terminas. Tačiau Pirkėjas, norėdamas išsaugoti tinkamą prekės kokybę ir jos tinkamumą naudoti, privalo laikytis prekės laikymo reikalavimų, tokių kaip tinkamas temperatūrų režimas, pakuotės sandarumo nepažeidimas ir pan.

7.4. Kitoms (ne maisto) prekėms taikoma:

7.4.1. Pirkėjams – vartotojams – įstatyminė 2 (dvejų) metų prekių kokybės garantija;

7.4.2. Pirkėjams – verslininkams – prekės gamintojo nustatyta prekių kokybės garantija, bet ne ilgesnė nei 2 (du) metai;

7.4.3. Jei Pardavėjas aiškiai ir atskirai informuoja – papildoma kokybės (komercinė) garantija.

7.5. Kokybės garantija nevaržo Pirkėjo – vartotojo teisių įsigijus netinkamos kokybės prekę.

7.6. Tais atvejais, kai konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

8. NEKOKYBIŠKOS PREKĖS

8.1. Pirkėjas apie nekokybišką greitai gendančią prekę, prie kurių priskiriami ir maisto produktai, kurių galiojimo terminas yra trumpas, įskaitant ir tuos produktus, kurie turi būti laikomi šaldytuve pagal gamintojo nustatytą temperatūrinį režimą, privalo informuoti ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo prekių pristatymo. Jei Pirkėjas kreipiasi vėliau, nei nurodytas terminas, Pardavėjas neprivalo tenkinti Pirkėjo prašymo. Pirkėjas gali reikalauti Pardavėjo pakeisti maisto prekę tinkamos kokybės preke, arba susigrąžinti už prekę sumokėtą sumą. Nekokybiškos maisto prekės Pardavėjui negrąžinamos, nebent Pardavėjas to paprašytų (pavyzdžiui, siekiant įvertini kokybės problemų priežastis).

8.2. Jei kitų (ne maisto) prekių kokybė yra netinkama, Pirkėjas gali reikalauti prekę pataisyti ar pakeisti tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai tokio reikalavimo nebūtų įmanoma įvykdyti arba Pardavėjas dėl to patirtų neproporcingų išlaidų, palyginti su kito reikalavimo įgyvendinimu, atsižvelgiant į visas aplinkybes, įskaitant prekės vertę (jeigu ji neturėtų trūkumų), prekės trūkumo reikšmingumą bei tai, ar kitokio reikalavimo taikymas nesukeltų nepatogumų Pirkėjui. Norėdamas pasinaudoti teise pataisyti ar pakeisti prekę, Pirkėjas ją grąžina Pardavėjui. Pardavėjas gali atsisakyti pataisyti ar pakeisti prekę, jei to neįmanoma padaryti arba jei dėl to Pardavėjas patirtų neproporcingų išlaidų, atsižvelgiant į visas aplinkybes, įskaitant, prekės be trūkumų vertę, prekės trūkumų (neatitikties) reikšmingumą.

8.3. Pirkėjas turi teisę reikalauti proporcingai sumažinti kitos (ne maisto) prekės kainą ar nutraukti Pirkimo–pardavimo sutartį, jei Pardavėjas (i) nepataisė, nepakeitė ar atsisakė tai padaryti, (ii) prekės trūkumas atsirado, nors Pardavėjas bandė remontuoti prekę, prekės trūkumas yra esminis (iii) Pardavėjas pareiškė ar iš aplinkybių yra aišku, kad jis per protingą terminą nesuremontuos ar nepakeis prekės arba tai sukels didelių nepatogumų Pirkėjui. Dėl kainos sumažinimo ar sutarties nutraukimo Pirkėjas į Pardavėją kreipiasi elektroniniu paštu. Pirkėjas neturi teisės nutraukti sutartį, jei prekės trūkumas yra nedidelis.

8.4. Nekokybiškos prekės kainos sumažinimas atliekamas proporcingai Pirkėjo gautos prekės vertės sumažėjimui, palyginti su verte, kurią prekė turėtų, jei nebūtų trūkumų. Kainos skirtumas Pirkėjui grąžinamas pavedimu.

8.5. Nutraukus Pirkimo – pardavimo sutartį Pirkėjas turi grąžinti kitą (ne maisto) Pardavėjui ar pateikti prekės išsiuntimo patvirtinimą. Tuomet jam pavedimu ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas grąžinama už prekę sumokėta kaina.

8.6. Nekokybiškos prekės grąžinimo, taisymo ir keitimo išlaidas apmoka Pardavėjas.

8.7. Pirkėjas apie nekokybiškas prekes Pardavėją informuoja elektroniniu paštu siuntos@agaras.lt arba telefonu 864033000. Gavęs pranešimą apie nekokybiškas prekes, Pardavėjas gali prašyti pateikti prekės trūkumų fotonuotraukas ir pirkimo dokumentus.

8.8. Pirkėjas, siekdamas įgyvendinti Taisyklių 8.2.-8.5. punkte numatytas teises, privalo pranešti Pardavėjui apie prekės kokybės reikalavimų neatitiktį ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo neatitikties aptikimo dienos.

8.9. Esant nekokybiškai suteiktoms paslaugoms, Pirkėjas turi teisę reikalauti pašalinti paslaugų teikimo trūkumus, grąžinti už paslaugas sumokėtą kainą, sumažinti paslaugų kainą.

9. PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES ATSISAKYMAS (TAIKOMA TIK PIRKĖJAMS – VARTOTOJAMS) IR PREKIŲ GRĄŽINIMAS

9.1. Remiantis Civilinio kodekso 6.228(10) str. 2 d. negalima atsisakyti E- parduotuvėje sudarytos Pirkimo – pardavimo sutarties dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas, įskaitant ir maisto produktus.

9.2. Pirkėjas – vartotojas turi teisę nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo (gavimo) dienos, arba jei Pirkėjas – vartotojas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo paskutinės prekės pristatymo (gavimo) dienos, arba jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo paskutinės partijos ar dalies pristatymo (gavimo) atsisakyti E-parduotuvėje sudarytos Pirkimo–pardavimo sutarties, išskyrus Civilinio kodekso 6.228(10) str. numatytas išimtis.

9.3. Pirkėjas – vartotojas Pirkimo – pardavimo sutarties gali atsisakyti elektroniniu paštu siuntos@agaras.lt, Pardavėjui atsiųsdamas pranešimą, taip pat pateikti pirkimo dokumentą (sąskaitą faktūrą, kvitą ir pan.). Iš pranešimo turi būti aiškus Pirkėjo – vartotojo noras atsisakyti Pirkimo – pardavimo sutarties. Atsisakymo teisė galioja tiek visų prekių atžvilgiu, tiek vienos ar kelių prekių atžvilgiu.

9.4. Pirkėjui – vartotojui tenka tiesioginės prekės grąžinimo išlaidos, nebent Pardavėjas aiškiai nurodo Pirkėjui – vartotojui nurodo, kad jis prisiima prekių grąžinimo išlaidas.

9.5. Pirkėjui – vartotojui pinigai už prekę, įskaitant Pirkėjo – vartotojo už pristatymą apmokėtas sumas, grąžinami po to, kai prekės yra grąžinamos Pardavėjui arba jam pateikiamas patvirtinimas, kad prekės yra išsiųstos. Pardavėjas neprivalo atlyginti Pirkėjui – vartotojui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad šis pasirinko kitą, negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis prekių pristatymo būdas.

9.6. Pirkėjui – vartotojui pinigai grąžinami tokiu pačiu būdu, kokiu kokiu Pirkėjas – vartotojas apmokėjo už prekes (pavyzdžiui, jei už prekes buvo apmokėta bankiniu pavedimu, pinigai Pirkėjui – vartotojui grąžinami pavedimu į banko sąskaitą, iš kurios buvo gautas apmokėjimas), nebent Pirkėjas – vartotojas sutinka su kitokiu Pardavėjo pasiūlytu pinigų grąžinimo būdu.

9.7. Jei grąžinama tik dalis prekių, Pirkėjui – vartotojui grąžinamos prekių pristatymo išlaidos, proporcingos grąžintų ir negrąžintų prekių kainų santykiui.

9.8. Pardavėjas nelaikomas pažeidusiu pinigų grąžinimo sąlygas, jei pinigų jis negali grąžinti dėl Pirkėjo – vartotojo kaltės (delsimo grąžinti prekes, informacijos apie prekės išsiuntimą nepateikimo, sąskaitos nenurodymo, netikslių duomenų ar pan.).

10. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

10.1. Kokybiškos maisto prekės yra negrąžinamos.

10.2. Jei kokybišką kitą (ne maisto) prekę Pirkėjas nori grąžinti, kitais nei E-parduotuvėje sudarytos sutarties atsisakymo pagrindais, jis dėl to privalo susisiekti su Pardavėju.

10.3. Grąžinama prekė turi būti tinkamai supakuota (įdėta į dėžę, maišą, apvyniota popieriumi ir pan.) ir ši pakuotė yra sandariai uždaryta (pavyzdžiui, užklijuota), nesugadinta, tos pačios komplektacijos, nenaudota (nebent grąžinama nekokybiška prekė), nepraradusi prekinės išvaizdos (nebent grąžinama nekokybiška prekė), tai yra nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir pan. Už prekės tinkamą supakavimą grąžinimui atsako Pirkėjas.

10.4. Pirkėjas visais atvejais privalo pateikti prekės pirkimo dokumentą (kvitą, sąskaitą ar pan.).

10.5. Prieš grąžinant prekes Pirkėjas privalo susisiekti su Pardavėju telefonu 8 6403 3000 ar elektroniniu paštu siuntos@agaras.lt ir suderinti prekių grąžinimą. Prekės grąžinamos pristatant jas į Pardavėjo prekybos vietą tiesiogiai ar per pasirinktus kurjerius (siuntimo paslaugų teikėjus).

11. PRANEŠIMAI IR UŽKLAUSOS

11.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip susisiekia su Pirkėju jo nurodytu elektroninio pašto adresu arba nurodytu telefonu.

11.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus gali pateikti kreipdamasis elektroniniu paštu siuntos@agaras.lt arba telefonu 8 6403 3000.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Jei dėl Pardavėjo neteisėtų veiksmų kilo žala Pirkėjui, Pardavėjas įsipareigoja atlyginti tiesioginius Pirkėjo nuostolius, išskyrus, kai teisės aktai įpareigoja Pardavėją atlyginti visus Pirkėjo – vartotojo patirtus nuostolius.

12.2. Visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo E-parduotuvėje, taip pat individualiai elektroniniu paštu Pirkėjui pateikta informacija, įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti Pirkimo–pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką, Pardavėjo teikiamas prekės priežiūros paslaugas ir garantijas (jeigu jos suteikiamos), laikoma pateikta Pirkėjui raštu.

12.3. Taisyklėms ir Pirkimo–pardavimo sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

12.4. Pardavėjas gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo, tačiau užtikrindamas, kad Pardavėjui perleidus savo teises ir pareigas tretiesiems asmenims, Pirkėjo padėtis nepablogės bei teisių ir pareigų apimtis lieka nepakis.

12.5. Visi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo kilę nesutarimai dėl Taisyklių yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 30 (trisdešimt) dienų, ginčai galutinai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

12.6. Pirkėjas – vartotojas turi galimybę spręsti su Pardavėju iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia Pirkėjas – vartotojas raštu turi kreiptis į Pardavėją el. paštu siuntos@agaras.lt bei per 14 (keturiolika) dienų nuo pretenzijos gavimo, Pardavėjui neatsakius į vartotojo pretenziją, arba nepatenkinus vartotojo pretenzijos, Pirkėjas – vartotojas prašymą ir (ar) skundą dėl iš Pardavėjo įsigytos prekės ar paslaugos gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, telefonu 8 5 262 67 51, faks. 8 5 279 1466, elektroniniu paštu tarnyba@vvtat.lt, interneto svetainėje vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, pasiekiamoje adresuhttp://ec.europa.eu/odr/. Ši sąlyga Pirkėjams – verslininkams netaikoma.

Kontaktai

Jei turėtumėte su privatumo politika susijusių klausimų, susiekite su mumis ir mes jums padėsime:

UAB "Agaras"